στεφανόω

Search the Greek Dictionary

Forms of the word
Dictionary: 
στεφανόω
Greek transliteration: 
stephanoō
Simplified transliteration: 
stephanoo
Principal Parts: 
[-, ἐστεφάνωσα, -, ἐστεφάνωμαι, ἐστεφανώθην]
Numbers
Strong's number: 
4737
GK Number: 
5110
Statistics
Frequency in New Testament: 
3
Morphology of Biblical Greek Tag: 
v-1d(3)
Gloss: 
to crown, present a wreath
Definition: 

to crown; to crown, as victor in the games,

Greek-English Concordance for στεφανόω

2 Timothy 2:5

Likewise, if anyone competes as an athlete, he (stephanoutai | στεφανοῦται | pres pass ind 3 sg) does (stephanoutai | στεφανοῦται | pres pass ind 3 sg) not receive a wreath (stephanoutai | στεφανοῦται | pres pass ind 3 sg) unless he competes lawfully.

Hebrews 2:7

You made him for a little while lower than the angels; you (estephanōsas | ἐστεφάνωσας | aor act ind 2 sg) crowned (estephanōsas | ἐστεφάνωσας | aor act ind 2 sg) him with glory and honor,

Hebrews 2:9

But we do see Jesus, who for a little while was made lower than the angels, so that by the grace of God he might taste death for everyone, because of the suffering of death crowned (estephanōmenon | ἐστεφανωμένον | perf pass ptcp acc sg masc) with glory and honor.